Stipendier för studenter i Göteborg

Här kan du söka stipendier för studier i Göteborg.

 • Anderssons i Taflebord stipendium
  Stipendium till flitig, ordentlig och behövande studerande vid universitetet i Uppsala eller Göteborg, född på Orust eller som har förälder bosatt där. Företräde för sökande som har anknytning till Tegneby församling. Adress: Uppsala universitet, Stipendiekansliet, Box 256, 751 05 Uppsala. Tfn 018/471 17 12.
  Anderssons i Taflebord stipendiestiftelse 
 • Rådman och fru Ernst Collianders stiftelse för välgörande ändamål
  Stipendier för i Göteborg bosatta personer som vid universitet, högskolor eller andra undervisningsanstalter idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier dock ej akademiska grundstudier. Studierna ska alltså avse lägst forskarnivå (lägst doktorand), eller för konstnärliga/kulturella studier vidareutbildning. Frihandsansökan skickas till stiftelsen senast under april respektive oktober månad. SEB Stiftelsetjänst, 031-622516.
 • Max Albin Dahlgrens stiftelse
  Stiftelsens ändamål är att lämna understöd i form av stipendier till obemedlade barn med större begåvning, företrädesvis till sådana från Uddevalla. Adress: Max Albin Dahlgrens stiftelse, Box 381, 451 18 Uddevalla.
  Max Albin Dahlgrens stipendiefond
 • Föreningen företagarna Göteborg
  Förvaltar tre stiftelser med ändamål att stödja företagande och hantverk i Göteborg med kranskommuner. Sökanden skall vara folkbokförd i Göteborg med kranskommuner. Stipendier kan endast sökas för vidareutbildning inom hantverksyrken. Tfn 031-743 21 53. E-post
 • Gustafsbergsstiftelsen 
  Stipendier  ges till ett antal pojkar och flickor från Bohuslän som studerar på högskolor och universitet i Sverige eller utomlands. 
  Gustafsbergsstiftelsen
 • Göteborgs Frimurares MUSIK- OCH SÅNGSTIPENDIER
  Musikstipendierna är avsedda för musikstuderande ungdomar, i första hand sådana med anknytning till Göteborg.
  Frimurare orden
 • Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse
  Stipendier till studerande i handelshögskoleämnen på högskole- och universitetsnivå vid Handelshögskolan i Göteborg. Adress: Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse c/o Västsvenska Industri och Handelskammaren, att Jim Nielsen, Box 5253, 402 25 Göteborg. E-post
  Handelshögskolan
 • Göteborgs stad
  Göteborgs Stad förvaltar ett 100-tal stiftelser för olika ändamål. Du kan ansöka om stipendium och resebidrag för fortbildning eller annan typ av studier. Du kan också ansöka om bidrag som ekonomiskt behövande.
  Göteborgs stad
 • Göteborgs stad – Kulturstöd
  Göteborg erbjuder kulturarbetare många olika former av stöd för att finansiera projekt och verksamheter. Vi guidar dig till att söka rätt stöd för just din verksamhet eller ditt projekt.
  Göteborgs stad – Kulturstöd
 • Handelsbefrämjandets resestipendium
  Stipendiet är avsett som ekonomiskt stör för studier och praktik i utlandet för blivande ekonomer och jurister vid Handelshögskolan med födelseort i Göteborg. Uppl. tfn 0705-­‐680859, [email protected]
 • J.A. Hertz Donationsfond
  Stiftelsen delar ut pengar till unga män som ska vidareutbilda sig inom handel utomlands.
  Utysning
 • Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse
  Stiftelsen har till ändamål att:Lämna understöd för beredande av undervisning och utbildningUtöva hjälpverksamhet bland behövandeFrämja vetenskaplig forskning Av tradition brukar enbart ansökningar från Västra Götalands Län komma ifråga.
  Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse
 • Stiftelsen Therese Kamphs Stipendiefond
  Stiftelsens ändamål är att ge ungdomar som påbörjat studier inom estetiskt ämnesområde möjlighet att förkovra sig exempelvis genom studier utomlands. Sökanden skall vara folkbokförd i Göteborg.
  Göteborgs stad – stiftelser
 • Katz stiftelse för utbildning och internationell förståelse hos Göteborgs ungdomar
  Stiftelsen vänder sig till personer inom Göteborgs kommun eller till personer bosatta inom eller med annan anknytning till Göteborgs kommun.
  Katz stiftelse
 • Stiftelsen Berliot Kihlberg Anderssons stipendiefond
  Främja ungdoms utbildning och vetenskaplig forskning genom utdelning av stipendier till studerande vid Göteborgs universitet, vilka härstammar från Lysekil och genomgått gymnasieutbildning där. Ansökan vartannat år.
  Utlysning 2016
 • Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer
  Stipendier utdelas för yrkesutbildning (av alla slag) efter gymnasiet till flickor, vilka åtnjutit undervisning vid läroanstalter (grundskola och gymnasium) i Göteborg. Företräde har flickor som varit elever vid Kjellbergska Flickskolan och är hemmahörande i Göteborg. 
  Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer
 • Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens universitets- och högskolestipendier
  Stipendium kan tilldelas studerande, som har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län och är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han/hon började i gymnasium inom stiftet. Endast studerande som har klarat minst 60 högskolepoäng och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige kan komma ifråga för stipendium.
  Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen
 • Stiftelsen Makarna Lindeqvists donation
  Stipendium utdelas till ungdomar som ska utföra ett examensarbete eller utbilda sig inom något konstnärligt yrke. Den sökande ska vara mellan 18 och 24 år.
  Göteborgs stad – stiftelser
 • Gull & Stellan Ljungbergs stiftelse 
  Till minne av Gull & Stellan Ljungberg utdelas varje år en betydande andel av stiftelsens avkastning till studerande ungdomar i Uddevalla och Trollhättan kommun. Stiftelsens syfte är att främja studier på gymnasial och eftergymnasial nivå men stipendiemedlen är främst avsatta för studier utomlands där gymnasie-/universitetsstudier kombineras med språk. Stiftelsen prioriterar sökande som utför utbytesterminer, gör fältarbeten och skriver uppsatsarbeten utomlands och ansökan kan inte göras retroaktivt.
  Gull & Stellan Ljungbergs stiftelse – Facebook
  Gull & Stellan Ljungbergs stiftelse 
 • Stiftelserna Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskaps- och Understödsfonder
  Vetenskaplig forskning
    – Fonden delar ut anslag till vetenskaplig forskning och undervisning vid universitet och högskola. 
  Andra ändamål än vetenskaplig forskning
   – Stiftelserna har till ändamål att främja följande ändamål:Religiösa/ Välgörande/ Sociala/Konstnärliga/Kulturella/Landets näringsliv/Vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar/Vård av behövande sjuka, gamla och handikappade.
  Lundgrenska stiftelserna
 • Stiftelsen Lisebergs kulturfond
  Stiftelsens uppgift är att främja intressen för samt aktivt stödja utvecklingen av ett rikare samhälls- och kulturliv i Sverige. Adress: Box 5053, 402 22 GBG.Tfn 031-400100.
 • Stiftelsen för Eduard Magnus Musikfond m.fl.
  Utdelar stipendier för vidareutbildning i sång, musik och tonsättning för att stödja Göteborgs musikliv. Sökanden bör ha fullföljt musikalisk grundutbildning. Personligt utformad ansökningshandling innefattande specificering av kurskostnad för tänkt vidareutbildning, tidpunkter etc.
  Västra Götalandsregionen
 • Otto och Charlotte Mannheimers fond 
  Bidrag ges i första hand till konst- och musikstuderande studenter med hemort/bostadsort Göteborg med omnejd.
  Otto och Charlotte Mannheimers fond
 • Doktor Felix Neuberghs stiftelse
  – Bidrag till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning.
  – Bidrag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
  Doktor Felix Neuberghs stiftelse
 • Stiftelsen Erik & Lily Philipsons minnesfond
  Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:
  – Främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning
  – Främja vetenskaplig forskning
  – Stödja åtgärder förberedande av undervisning eller utbildning
  – Utöva hjälpverksamhet bland behövande
  Bidrag eller understöd riktar sig till sökande från Göteborg.
  Stiftelsen Erik & Lily Philipsons minnesfond
 • August Ringnérs stipendiefond
  Resestipendier främst till utlandet för vidareutbildning inom hantverksyrken.
  Göteborgs stad – stiftelser
 • Bertil Settergrens fond
  Eleven skall ha studentexamen eller fått slutbetyg från program vid Hvitfeldtska gymnasiet som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
  Hvitfeldtska gymnasiet
 • Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond
  Bidrag kan sökas av barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder som är under 25 år och bor i Göteborg eller Bohuslän.
  Anslag eller stipendium för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborg och Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionshinder.
  Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond
 • Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
  Utbildning – Stiftelsen koncentrerar sig på stöd till postgymnasiala studier. Med Göteborgs universitet har stiftelsen ett etablerat samarbete där olika delar av universitetet, t ex Handelshögskolan och Medicinska fakulteten, medverkar vid valet av stipendiater eller föreslår projekt för stöd från stiftelsen. Vetenskaplig undervisning och forskning – Stiftelsen koncentrerar sig på doktorander och postdoc-nivån. Även här samarbetar stiftelsen med Göteborgs universitet.
  Stiftelsen Fru Mary von Sydows
 • Familjen Wikanders Stiftelse
  ”Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att i första hand ge anslag till i Göteborg boende enskilda konstnärer och kulturpersoner för beredande av undervisning eller utbildning inom mottagarens konstnärliga eller kulturella profession men även genom att ge anslag till i Göteborg verksamma enskilda personer, institutioner, museer, gallerier och liknande att användas för i respektive anslag specifikt angivna syften för konstens och kulturens bevarande och utveckling i Göteborg.”
  Information ur Länsstyrelsen stiftelsedatabasFamiljen Wikanders Stiftelse
 • Willinska stiftelsen
  Att främja utbildning och uppfostran av barn och ungdom eller att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning där normala studiemedel/studielån ej utgår. Både enskilda personer och juridiska personer kan söka.Sökande skall vara under 30 år och ha stark anknytning till Göteborgs kommun med omnejd. Adress: c/o Skandinaviska Enskilda Banken, Stiftelseförvaltningen, 405 04 GÖTEBORG. Tfn 031-401274.
  Willinska stiftelsen
 • Västra Götalandsregionen
  Stipendier, stöd och bidrag  som regionen tillhandahåller för kulturutövare i Västra Götaland.
  Västra Götalandsregionen
 • Adlerbertska stipendier
  Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från de Adlerbertska stiftelserna för utdelning av stipendier till studerande.
  Adlerbertska stipendier
 • Adlerbertska Forskningsstiftelsen
  Forskningsbidrag kan tilldelas den som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet.
  Adlerbertska Forskningsstiftelsen